News & Publications

מעו”דכן ליטיגציה – חובות הגילוי אשר מוטלת על יזם או קבלן במסגרת הסכם מכר לרכישת דירה “על הנייר” – ינואר 2023

נבקש לעדכנכם בפסק דין חדש של בית המשפט העליון, בקשר עם השאלה בדבר היקף חובת הגילוי המוטלת על יזם או קבלן במסגרת משא ומתן לרכישת דירה “על הנייר”. לקריאת העדכון המלא לחצו כאן.  

Liron Usherovich | Jan 2023 | Legal Update